Политика за поверителност

Д-р Калин Киряков – Управител
„ИНФОМЕД” ЕООД гр. София
25.05.2018 г.
/посл.актуализация-24.06.2022 г./

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни, „ИНФОМЕД” ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

Информация за нас:

„ИНФОМЕД” ЕООД е търговско дружество, регистрирано с ЕИК: 121155656 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1756, Район Витоша, ул. „Арх. Пенчо Койчев” No 3, телефон за връзка: 02/489 1700; e-mail: [email protected]

„ИНФОМЕД” ЕООД отдава голямо значение на защитата на личните данни, като събира и обработва лични данни при стриктно спазване на изискванията на националното и европейското законодателство.

Настоящата „Политика за поверителност” има за цел е да бъдете информирани как обработваме Вашите лични данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел и срок и какви са Вашите права.

Основни цели, принципи и правни основания при обработване на Вашите лични данни:

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

 • Човешки ресурси;
 • Контрагенти;
 • Видеонаблюдение и посетители;
 • Уведомления за нарушения на сигурността на данните;
 • Упражняване на правата по смисъла на регламент (ЕС) 2016/679 пред „ИНФОМЕД“ ЕООД в качеството му на Администратор на лични данни;
 • Уведомления за нарушения на сигурността на данните.

„ИНФОМЕД“ ЕООД обработва Вашите данни само за целите, за които са събрани и не ги използва за други цели. Горепосочените цели са пряко свързани с осъществяваната
от Дружеството търговска дейност и предоставяните услуги, осигуряване на ефективна комуникация и сигурност.
В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целите на сключване на договор, да спазим законно задължение или да защитим наш законен интерес. При част от услугите, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се тя да бъде обработвана. Без тези данни, не бихме могли да осъществяваме същинската си търговска дейност и да предоставяме съответните услуги.

„ИНФОМЕД“ ЕООД спазва законодателството за защита на личните данни, съгласно което данните:

 1. се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 2. се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, като не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 3. са подходящи, свързани и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 4. надлежно защитени;
 5. са съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили.

Човешки ресурси:

За целите на управлението на човешките ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на „ИНФОМЕД” ЕООД.
В хода на дейностите по управление на човешките ресурси се обработват данни за идентификацията на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.
Събраните данни се използват само за посочените по – горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда”, НОИ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.
Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурителното законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. „ИНФОМЕД” ЕООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.
Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, психическа или физическа
годност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на подбора да получи обратно представените документи. „ИНФОМЕД” ЕООД връща документите по начина, по който са представени.

Контрагенти:

В изпълнение на своята търговска дейност, „ИНФОМЕД” ЕООД обработва данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва по реда на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за обществените поръчки и други приложими за дейността на дружеството нормативни актове.
Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори, се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е предвидено в
нормативен акт.

Видеонаблюдение и посетители:

В прилежащото (дворно) пространство на офис-сградата на „ИНФОМЕД“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. София 1756, ул. „Арх. Пенчо Койчев“ No 3, е изградена система за наблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението на посетителите на офис-сградата на дружеството се съхраняват не повече от 3 (три) месеца, като след този период, същите се самоунищожават автоматично. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физическите лица, посещаващи офис-сградата на фирмата – при прилагане на принципа за осигуряване на ефективна комуникация и сигурност.

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявления от потребителите на интернет сайта на Дружеството:

Когато задавате въпрос и проявявате интерес към дейността на „ИНФОМЕД“ ЕООД чрез предоставената за целта форма за онлайн запитване на интернет сайта на Дружеството, Вие предоставяте Вашата лична информация. Тази информация е необходима за извършване на съответната услуга и/или предоставяне на отговор на
отправените от Ваша страна въпроси в запитването. „ИНФОМЕД“ ЕООД използва предоставената от Вас информация само за извършване на посочените действия и за посочените цели. „ИНФОМЕД“ ЕООД не предоставя тази информация на трети лица.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ИНФОМЕД” ЕООД в качеството му на Администратор на лични данни:

Вие имате правото да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ИНФОМЕД” ЕООД за личните данни, които Дружеството обработва за Вас.
При подаване на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „ИНФОМЕД” ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
Лични данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания, ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка личните данни могат да бъдат предоставени на трети лица само, ако е предвидено по силата на нормативен акт.
По всяко време можете да поискате от „ИНФОМЕД” ЕООД да Ви предостави информация и достъп до личните данни, които съхранява и са събрани за Вас. Можете също да изискате „ИНФОМЕД” ЕООД да коригира, изтрие или актуализира такива данни, като част от правата Ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването
им могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Информираме Ви, че съгласно българското законодателство имате право на жалба за начина, по който се обработват данните Ви до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 или на интернет адрес: www.cpdp.bg.
Запазваме правото да променяме Политиката си на поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от „ИНФОМЕД” ЕООД, можете да се свържете с нас по следните начини: 02/489 1700; e-mail: [email protected].

Scroll to Top