Политика за качество

Политика по качеството на ИНФОМЕД ЕООД

Ръководството на ИНФОМЕД ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ИНФОМЕД ЕООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И КОНСУМАТИВИ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА АПРАТУРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

За осъществяването на тази политика по качеството, ръководството на ИНФОМЕД ЕООД насочва усилията си в следните направления:
▪ Утвърждаване на ИНФОМЕД ЕООД като конкурентен изпълнител на висококачествени търговски и сервизни услуги;
▪ Разширяване на пазарния дял в областта на търговията с медицинска апаратура и консумативи;
▪ Представяне и предлагане на нови, разрешени за продажба в страната на медицинска апаратура и консумативи;
▪ Поддържане на високото качество на предоставяните сервизни услуги;
▪ Удовлетворяване на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни, както и на приложимите нормативни изисквания;
▪ Ефективно използване на наличните ресурси за изпълнение на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
▪ Системно изпълнение на изискванията за съхранение и предпазване на продукта;
▪ Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата да управление на качеството.

За реализиране на тези цели в ИНФОМЕД ЕООД е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.

Scroll to Top